تبلیغات
انتظار.... - شخصیت شناسی انسان از دیدگاه قران
 

 
شخصیت شناسی انسان از دیدگاه قران
شخصیت شناسی انسان از دیدگاه قرآن

انسان، موجودی دوبعدی:

بنا بر آیات قرآن کریم، انسان موجودی است دوبعدی. از یک سو ریشه در خاک دارد که همان جنبه مادی اوست و از سوی دیگر رو به بارگاه اعلی و ربوبی دارد که جنبه باطنی یا بُعد معنوی انسان است یا به بیان دیگر، بُعد ملکوتی آدمی. میان این دو جنبه وجودی انسان هماره کشمکش هست. که در برخی از انسان ها بُعد مادی بر بعد ملکوتی چیره می شود و در برخی دیگر جنبه ملکوتی بر جنبه مادی. مولوی در این ابیات به این کشمکش این گونه اشاره می کند:

جان گشوده سوی بالا بال هتن زده اندر زمین چنگال ها

میل جان سوی ترقی و تشرفمیل تن در پی اسباب و علف

از نگاه قرآن، ریاکاری و خودنمایی، نیرنگ، آز و دیگر مفاسد اخلاقی ناشی از فساد ملکوت انسان است. راستی و درستی، فداکاری، قرب به خدا و دیگر فضیلت های اخلاقی روح، نشانه پاکی، بزرگی، عزت نفس و سلامت ملکوت انسان است. «از منظر قرآن اعمال و رفتار انسان بر اساس بعد ملکوتی وی ارزیابی می شود، نه بعد ظاهری او، و در قیامت هم آدمی بر اساس بعد ملکوتی خود محشور می شوند، نه بعد ظاهری».

پیام متن:

تنها بعد ملکوتی است که از انسان می ماند.

عناصر سازنده شخصیت آدمی

از نگاه قرآن کریم، شخصیت و هویت انسان را عناصر زیر می سازند:

1. عقل و اندیشه

تفاوت میان انسان و حیوان در این است که انسان، جانداری است که اندیشه ورز است و همین خردمندی و دانایی اوست که نسبت به دیگر موجودات جهان آفرینش به او برتری بخشیده است. در بسیاری از آیات قرآن از واژه های عقل، تدبر و تفکر برای شکوفایی بُعد انسانی بشر تأکید شده است. همچنین، قرآن یکی از عناصر سازنده انسان و تکامل وی را پرورش عقل و اندیشه می داند. بدین معنا که انسان از راه رشد مناسب و کافی عقل و اندیشه در زندگی، می تواند از حیات طیبه بهره مند شود. به تعبیر زیبای حکیم سنایی:

عقل، سلطان قادر خوشخوستآنچه سایه خداش خوانند اوست

مولوی

خداوند در قرآن کریم می فرماید که انسان به کمک خرد و اندیشه اش به مبدأ آفرینش پی می برد و هدف داری جهان هستی را درک می کند. جهان آفریدگاری دارد. پس باید کارها و رفتار و خوی و منش خویش را با هدف برتر که همانا خرسندی حضرت حق است، هماهنگ سازد. خداوند می فرماید:

«آیا در خود نیندیشیده اند که خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را در آنهاست، به حق آفریده است».

پیام متن:

ای برادر تو همه اندیشه ایمابقی خود استخوان و ریشه ای

گر بود اندیشه ات گل گلشنیور بود خاری، تو همه گلخنی

2. دل و قلب

انسان موجودی است آمیخته از عقل و عاطفه یا عشق و اندیشه که هر دو در ساختن شخصیت او نقش مهم و بسزایی دارند. قرآن کریم در کنار عقل، به دل که کانون عواطف آدمی است، توجه دارد. دل، مرکز آرامش و اطمینان است. در آیات بسیاری نیز سرچشمه اطمینان خاطر و آرامش روان قلب و دل معرفی شده است:

«کسانی که آیمان آورند و دل هایشان با ذکر خدا اطمینان یابد. آگاه باشید که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد».

اتحاد و هم بستگی میان انسان ها از راه دل و قلب، به همراه عقل و اندیشه صورت می پذیرد. «تا دل های شما را به هم نزدیک کند و از آن راه شما را ثابت قدم سازد».

منشأ سنگ دلی و بی رحمی نیز قلب و روان است. دلی که جایگاه الطاف الهی و شایسته نیک خواهی است، گاهی آن چنان بیمار که از سنگ نیز سخت تر می شود. بی رحمی از دیدگاه قرآن، ریشه بسیاری از بیماری های دل و جان است و اگر برطرف نشود، به تدریج به سقوط و هلاکت انسان می انجامد.

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وای بر آنهایی که بر اثر قساوت، یاد خدا بر آنها اثر نمی کند».

و نیز «این چنین خداوند بر قلب های کافران مهر می نهد».

در قرآن کریم، پاکی دل عامل رستگاری انسان معرفی شده است و می فرماید:

«کسی که (قلب خود را از آلودگی ها) پاک نگه داشت، رستگار شد».

پیام متن:

آینه دل چون شود صافی و پاکنقش ها بینی برون از آب و خاک

هم ببینی نقش و هم نقاش رفرش دولت را و هم فراش را

مولوی

3. اختیار

انسان موجودی صاحب اختیار است و مجموعه کارهایی که از وی سر می زند، به اختیار و اراده وی صورت می گیرد. به دلیل وجود همین اختیار، در بسیاری از موارد که مرتکب اشتباه می شود، پشیمان می شود. بی شک اگر آدمی به انجام عملی مجبور شود، دیگر لزومی ندارد که احساس پشیمانی کند. خداوند عالم، پیامبران را فرستاد تا آموزه های الهی و آسمانی را برای انسان ها آموزش دهند. انسان با اختیار خود، راه صواب را از ناصواب انتخاب کند تا در صورت سرپیچی، او را عقاب و به هنگام اطاعت، به وی پاداش دهد. در حقیقت رمز برتری انسان بر فرشتگان، در همین اختیار نهفته است: زیرا فرشتگان در خوب بودن خود مجبورند و از خود اختیاری ندارند، در حالی که انسان به واسط تضاد نیروی خیر و شر در درونش، در انتخاب راه آزاد است و آن گاه که راه خیر را برمی گزیند، مقامش افزون از مقام فرشتگان می شود.

خداوند می فرماید:

«همانا راه راست را به او (انسان) نشان دادیم؛ یا شکرگزار خواهد بود یا کفران خواهد ورزید».

پیام متن:

آنچه خداوند در برابر این اختیار آدمیان توقع دارد، انتخاب راه خیر است.

فطرت یا طبیعت مثبت آدمی، از دیدگاه قرآن

از نگاه قرآن کریم، در طبیعت انسان ویژگی های مثبتی است که می تواند او را تا آستان خداوند راهنمایی کند. برخی از آنها عبارتند از:

1. خودآگاهی: از دیدگاه قرآن، انسان موجودی است که با بصیرت و آگاهی بر نفس خود و بر کارها و رفتارش بینش دارد و بهتر از هر کسی می داند که چه ها کرده است؛ هم از کارهای خوب خود آگاه است و هم از کارهای بد خود. انسان خود از باطن و عملکردش بهتر از هر کس آگاه است. اگر هم توجیه و بهانه ای برای کارهایش بیاورد، به خاطر این است که می خواهد از عذاب قیامت رهایی یابد. در آیات قرآنی نیز به صراحت به این نکته اشاره شده:

«بلکه انسان بر نفس خویش آگاه است، هر چند عذرتراشی کند».

2. گرایش به خداجویی و خداپرستی: یکی از اصیل ترین نیازهای فطری و طبیعی انسان که در قرآن بارها بدان اشاره شده، گرایش به خداست. گرچه گاهی انسان به خاطر دل بستگی های دنیوی و توجه بیش از حد به امور مادی، خداوند را به فراموشی می سپارد و کفران نعمت می کند، ولی همین که آسیب و زیانی بر او وارد شد، به یاد خدا می افتد و به فطرت توحیدی خویش باز می گردد. خداوند در این باره می فرماید: «و هنگامی که ناملایمی به انسان برسد، در حال بازگشت به خدایش او را می خواند و سپس چون نعمتی به او بدهد، آن نعمت پیشین را فراموش می کند».

فطری بودن گرایش به خداوند، از مسائلی است که بسیاری از اندیشمندان بدان اعتراف کرده اند. یونگ، روان شناس بزرگ معاصر می گوید:

این را نمی توان انکار کرد که دین، یکی از قدیمی ترین تظاهرات روحی انسانی است.

از راه مطالعه سخن های باستانی ناخودآگاه قومی، درمی یابیم که انسان یک کنش مذهبی دارد و این کنش، با همان نیرومندی در وی مؤثر است که غرایز جنسیت و پرخاشگری.

بنابراین، فطرت توحیدی انسان همواره انسان را همچون آهن ربا به سوی مبدأ جهان هستی و آفرینش، یعنی خداوند فرا می خواند و جذب می کند، وگرنه هرگز لزومی نداشت که انسان به هنگام مشکلات و گرفتاری ها همه چیز و همه کس را فراموش کند و رو به سوی خدا آورد.

3. استعداد کمال و تعالی جویی

انسان موجودی است که توانایی دست یافتن به بسیاری کمالات را دارد. خداوند در نهاد انسان توانایی خودشناسی و بالندگی را نهاده و فرموده است: «ای انسان، همانا تو به سوی پروردگارت سخت کوشایی. پس با او دیدار خواهی کرد».

دیدار با پروردگار ـ از راه قلب ـ بالاترین حد کمال است که استعداد آن در انسان ها نهاده شده است.

پیام متن:

آدمی، خیر و شر خود را می شناسد. او ناخودآگاه به خدا گرایش دارد و توان رسیدن به برترین کمال ها را دارد.

هشدار قرآن کریم به جنبه های منفی شخصیت انسان

قرآن کریم در کنار یادآوری انسان به جنبه های مثبت طبیعت و شخصیت او، وی را به جنبه های منفی طبیعتش نیز هشدار داده و از وی خواسته که مراقب فعال شدن این بخش از وجود خویش باشد. برخی از آن جنبه های عبارتند از:

1. میل به آزادی در خواهش های نفسانی

انسان به طور طبیعی دوست دارد آزاد باشد و در راه هوا و هوس خود گام بردارد و چون شیفته آزادی است، دوست ندارد هیچ کس وی را از خواهش های نفسانی اش باز دارد. خداوند در قرآن کریم این گونه به این حقیقت اشاره می کند: «بلکه انسان می خواهد که در طول حیاتش، در گناه و هوای نفس آزاد باشد».

طبیعی است که اگر این گونه از آزادی کنترل نشود، آسیب های فراوانی به شخص و هم به جامعه خواهد رساند، یکی از رسالت های قرآن کریم نیز کنترل این گونه از آزادی های زیان بار است.

2. انسان، موجودی مجادله گر

برخی از انسان ها با وجودی که حقیقت را دریافتند، برای رهایی از پذیرش آن به جدل دست می یازند و با سخن هایی که ظاهر آن مستدل است، ولی در حقیقت هیچ بهره ای از استدلال ندارد، می کوشند این حق ناپذیری خویش را توجیه کنند و با سخنانی حقیقت نما، به انکار حقیقت برخیزند.

در قرآن کریم به این خوی انسان این گونه اشاره شده است.

«ما در این قرآن، از هر مثلی آوردیم و توضیح دادیم و انسان بیشترین جدال کنندگان است».

3. انسان، موجودی ضعیف و در رنج

از منظر قرآن، انسان موجودی ضعیف است؛ هم در بُعد جسمی و هم بعد روحی، روانی. خوردن یک غذای نامناسب، خستگی و طاقت فرسایی مشغله های روزانه، و یک حادثه ناگوار از جمله مواردی است که به راحتی انسان از پای درمی آورد. از نظر روحی نیز انسان ضعیف است؛ زیرا نیروهای درونی وی در ستیزند و هر یک می خواهند که انسان را به سوی خود بکشانند. آری: «به راستی که ما آدمی را در رنج و سختی آفریدیم».

انسان از نخستین روزهای هستی اش تا آخرین لحظه های عرش به رنج و سختی دچار است. باشد که دریابد این جهان، مکان آسودن نیست و آسایش خقیقی را باید در جهانی دیگر جست.

4. ناامیدی و ناسپاسی انسان

در قرآن کریم آمده است: «و اگر به انسان نعمتی بچشانیم، سپس از او بگیریم، بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود».

این آیه نشان دهنده طبیعت ناامید و ناسپاس انسان است، به گونه ای که هر گاه اندکی شر به او برسد و یا نعمتی از او گرفته شود، به ناامیدی دچار می شود.

«و هر گاه به مردم رحمتی را بچشانیم خوشحال می شوند و اگر مصیبتی به خاطر کارهایشان به آنها برسد، ناگهان ناامید می شوند». البته در قرآن کریم خداوند، نمازگزاران را از این قاعده مستثنی می داند و چنین می فرماید:

إِنَّ اْلإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَ إِذا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا إِلاَّ الْمُصَلِّینَ الَّذینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ. (اسرا: 19ـ27)

به راستی که انسان، سخت آزمند [و بی تاب] آفریده شده است.

چون صدمه ای به او رسد، جز و لابه کند و چون خیری به او رسد، بخل ورزد. غیر از نمازگزاران؛ همان کسانی که نماز را پیوسته به جای می آورند.

پیام متن:

خداوند در قرآن کریم به ضعف های ما نیز اشاره کرد تا با پی بردن به این ضعف ها، در برطرف کردن آن کوشا باشیم.::
نویسنده : مهدی زنجانچیان
تاریخ : شنبه 9 آذر 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
http://cialisbuys.com/ چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:04 ب.ظ

You actually revealed this terrifically.
order generic cialis online free cialis purchase once a day cialis generic cialis review uk cialis for bph sialis only now cialis for sale in us enter site 20 mg cialis cost generic cialis tadalafil generic cialis in vietnam
canadian pharcharmy online سه شنبه 13 شهریور 1397 09:31 ب.ظ

You explained that fantastically!
online pharmacies india drugs for sale deep web buy viagra 25mg canada medication prices canadian online pharmacies rated online pharmacies india canadian cialis canadian pharmacy online 24 canadian pharmacy king online drug store
how to buy viagra online سه شنبه 13 شهریور 1397 05:06 ق.ظ

You have made your position very nicely.!
viagra pharmacy viagra cheap viagra online buy a viagra online cheap viagra canadian viagra online buy viagra pill online pharmacy usa viagra buy viagra online without prescription with overnight delivery is sildenafil generic viagra mail order
Buy generic cialis دوشنبه 12 شهریور 1397 09:20 ب.ظ

Fantastic write ups. Cheers.
what is cialis cialis from canada weblink price cialis only now cialis 20 mg generic cialis soft gels free cialis venta de cialis canada american pharmacy cialis cialis generico en mexico only now cialis for sale in us
viabiovit.com/online-pharmacy-online.html سه شنبه 23 مرداد 1397 03:51 ق.ظ

Amazing many of helpful advice.
buy viagra sildenafil get viagra prescription sildenafil prescription buy viagra online uk no prescription order viagra uk uk viagra prices buy viagra online paypal where can i get viagra online viagra cheap online viagra pharmacy
Cialis canada دوشنبه 7 خرداد 1397 04:01 ق.ظ

Kudos! I enjoy it.
acquistare cialis internet cialis generique cialis 20 mg cialis manufacturer coupon non 5 mg cialis generici click here cialis daily uk i recommend cialis generico tesco price cialis buy cialis sample pack cialis per paypa
Buy cialis جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:11 ب.ظ

Well expressed really! !
canadian drugs generic cialis cialis 5 mg schweiz buy cialis online cheapest free generic cialis cialis sicuro in linea cialis super kamagra cialis generico postepay cialis super kamagra generic cialis soft gels cialis dose 30mg
Viagra kaufen سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:11 ق.ظ

You actually revealed that wonderfully!
viagra best buy how to purchase viagra buy viagra without presc uk viagra online buy viagra 100mg buy cheap viagra online uk buy viagra alternative viagra where to buy rx online buying viagra on line
Buy cialis online جمعه 17 فروردین 1397 10:54 ب.ظ

Awesome advice. Thanks a lot.
cialis rezeptfrei cialis 20mg preis cf cialis tadalafil cialis efficacit only best offers 100mg cialis venta cialis en espaa price cialis per pill we choice cialis pfizer india cialis 10 doctissimo does cialis cause gout
Buy generic cialis جمعه 3 فروردین 1397 08:47 ب.ظ

Nicely put. Regards!
buy generic cialis callus pastillas cialis y alcoho buy cialis buying cialis overnight cialis preise schweiz tadalafil generic buy original cialis cialis en 24 hora cialis for daily use
Buy cialis دوشنبه 28 اسفند 1396 02:20 ق.ظ

You actually stated that really well.
acheter cialis kamagra cialis billig where cheapest cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis side effects dangers cialis 5mg billiger generic cialis at the pharmacy cialis ahumada cialis alternative are there generic cialis
Andres جمعه 17 آذر 1396 04:16 ب.ظ
I don't know if it's just me or if perhaps everybody else encountering issues with your site.
It seems like some of the written text in your content are running off the screen. Can someone else
please comment and let me know if this is happening to them as well?
This might be a problem with my browser because I've had
this happen before. Thank you
Bernard دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:27 ب.ظ
Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it ;) I am going to revisit once again since I bookmarked
it. Money and freedom is the greatest way to
change, may you be rich and continue to guide other people.
BHW سه شنبه 29 فروردین 1396 08:07 ق.ظ
Having read this I thought it was very informative.

I appreciate you spending some time and energy to put this informative article
together. I once again find myself spending a lot
of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر